تجلی باورمندی به موجودات خیالی در ادبیات اقلیمی اقوام جنوب

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

مهری مساعد؛ فاطمه صادقی نقد علی علیا؛ مینا مساعد


کارآوا (کاردَنگ)های فرهنگ بختیاری

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

روح الله کریمی نورالدین‌وند کیارسی


باورهای مذهبی در شعر پژمان بختیاری

دوره 1، شماره 2، آذر 1402

اسماعیل جلیل پیران؛ جهانگیر صفری


بررسی استفاده از استعاره جان‌بخشی به اشیا (تشخیص) در ضرب‌المثل‌های دزفولی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

فرزانه سرلک؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ آزاده شریفی مقدم


تصویرسازی شخصیت‌های کودک و جوان در قصه‌های عامۀ رایج در فرهنگ بختیاری

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

علیرضا سلطانی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ سجاد نجفی بهزادی


نقش امید در آیین باران خواهی قوم بختیاری

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

زهرا میرعلایی؛ منیژه کاوه؛ حمید رضایی


تحلیل مشخصه‌های اجتماعی-اقتصادی عشایر استان چهار محال و بختیاری طی سه دهه 60، 70 و 80

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

معصومه کی باندری ناشلیل؛ نبی الله یارعلی؛ حجت الله خدری غریب وند؛ عطاالله ابراهیمی؛ صالح کهیانی


بررسی تطبیقی کنایات زبان تالشی شمالی با زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، آذر 1402

افشین خانبابازاده؛ مهناز نظامی عنبران


بررسی توصیفی و ساختاری افسانة جنگلبان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

اصغر شهبازی؛ فاطمه عباسی چلچه


بررسی زنان کنشگر و کنش‌پذیر در داستان ابومسلم نامه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار؛ گلنار نعیمی


قومیت گرایی از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1402

ابوالفضل توسلی زاده


نگاهی به کاربرد اسنادی فرش در فرهنگ بختیاری

دوره 1، شماره 2، آذر 1402

علی رنگچیان؛ محمود حاجی نصیری