دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1401 (بهار و تابستان 1401) 
کارآوا (کاردَنگ)های فرهنگ بختیاری

روح الله کریمی نورالدین‌وند کیارسی


تصویرسازی شخصیت‌های کودک و جوان در قصه‌های عامۀ رایج در فرهنگ بختیاری

علیرضا سلطانی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ سجاد نجفی بهزادی


«تجلی باورمندی به موجودات خیالی در ادبیات اقلیمی اقوام جنوب»

مهری مساعد؛ فاطمه صادقی نقد علی علیا؛ مینا مساعد


نقش امید در آیین باران خواهی قوم بختیاری

حمید رضایی؛ زهرا میرعلایی؛ منیژه کاوه


تحلیل مشخصه‌های اجتماعی-اقتصادی عشایر استان چهار محال و بختیاری طی سه دهه 60، 70 و 80

معصومه کی باندری ناشلیل؛ نبی الله یارعلی؛ حجت الله خدری غریب وند؛ عطاالله ابراهیمی؛ صالح کهیانی


شماره‌های پیشین نشریه

بهار و تابستان 1401