راهنمای نویسندگان

 • شرایط پذیرش مقاله:
 • مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • مقاله نباید در نشریّۀ دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.
 • گواهی پذیرش مقاله پس از تأیید هیئت داوران، به صفحۀ شخصی نویسنده در سامانه فرستاده خواهد شد.
 • مسئولیّت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.
 • ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
 • حجم مقاله به­‌هیچ‌­وجه نباید بیش از بیست صفحه (تا 7500 واژه) شود.
 • نام کامل نویسنده/نویسندگان، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامۀ دانشگاهی، شماره تلفن نویسنده در صفحۀ جداگانه‌ای ضمیمه شود.
 • مقاله‌‌های ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد.
 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانۀ مجلّۀ پژوهش نامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی به نشانی bsriit.sku.ac.ir امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).
 •  چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ مسئول است.
 • ترتیب مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.

 •  اجزای مقاله:
 • عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.
 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل.
 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌­های محدود (بین 200 تا 250 واژه) شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.
 • واژه‌­های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژۀ تخصّصی که حتماً در متن چکیده آمده باشند و اهمّیّت آنها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌ها باشد.
 • مقدّمه: شامل بیان مسئله، هدف و ذکر پیشینه، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهشی و... مقاله (به اجمال).
 • پیکرۀ اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، تقسیم‌بندی‌های محتوایی.
 • نتیجه‌‌: شامل نتایج منطقی و مفید برآمده از پژوهش که نویسنده طی مقاله به آن دست یافته است.
 • پی­‌نوشت‌‌: درصورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می­‌آید.
 • منابع: فهرست­‌نویسی ارجاعات مقاله برمبنای شیوه‌نامۀ مجلّه.
 • چکیدۀ انگلیسی: ترجمۀ درست چکیدۀ فارسی با قلم Times New Roman با اندازۀ 12 (200 تا 250 واژه).
 •  
 • شرایط نگارش مقاله
 • 1- مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

  2-1- عنوان مقاله باید در صفحه اول و سطر چهارم، با فونت لوتوس سیاه 14 در وسط صفحه نوشته شود.

  2-2- چکیده فارسی (حداکثر پانزده سطر یا 250 کلمه) با فونت لوتوس سیاه 11 آورده شود. (کلیدواژه‌‌های فارسی نیز به صورت الفبایی از 5 تا 7 کلمه در پایان چکیده فارسی آورده شود.)

  3-2- متن اصلی مقاله: متن مقاله باید با فونت لوتوس نازک 13 نوشته شود.

  2-5-1 پاورقی‌ها در پایان مقاله، به عنوان یادداشت‌ها آورده شود.

  2-5-2- ارجاع در داخل متن باید به شکل زیر تنظیم گردد: (در ضمن نام تمام کتاب‌ها در متن، باید به صورت ایتالیک آورده شود)

   - ارجاع به کتاب یا مقاله: داخل پرانتز به ترتیب؛ نام خانوادگی نویسنده، سال و صفحه. به طور مثال: (شمیسا، 1373: 254) آورده شود. در صورت لزوم نام اثر می‌تواند جانشین نام نویسنده شود.

  - ارجاعات قرآنی: نام سوره و شماره آیه (داخل پرانتز) به طور مثال: (کوثر/10)

  2-5-3- معادل انگلیسی اسامی خاص، اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی باید در پاورقی همان صفحه آورده شود (فونت Times New Roman 10- 3-5-3- عنوان‌های اصلی مقاله دارای شماره اصلی و با فونت لوتوس سیاه 13، در وسط صفحه و عنوان‌های فرعی نیز با شماره فرعی با فونت لوتوس سیاه 13، در سمت راست متن آورده می‌شود.

  2-6- نتیجه‌گیری: نتیجه مقاله باید حداکثر در دو سه پاراگراف آورده شود.

  2-7- منابع بر اساس حروف الفبا تنظیم و به شیوه‌ی زیر در پایان مقاله آورده شود:

  - نام قرآن و دیگر کتاب‌‌های آسمانی، پیش از همه‌ی منابع همراه با نام مترجم، محل انتشار و سال انتشار آورده شود.

  - منبع کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار) نام کتاب (به صورت ایتالیک) شماره جلد استفاده شده در مقاله، نام مصحح یا مترجم، شهر محل انتشار: نام انتشارات. به طور مثال:

  سعدی، مصلح‌الدین. (1381) گلستان سعدی. به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.

  شمیسا، سیروس. (1373) معانی و بیان. ج1، تهران: دانشگاه پیام نور.

  - منبع مجله یا نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله داخل گیومه». نام مجله یا نشریه‌ (به صورت ایتالیک)، دوره و شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه‌ای که مقاله در مجله چاپ شده. به طور مثال:

  فتوحی، محمود. (1387). «ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چندلایگی معنا». مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران، دوره 16، شماره62، صص 45-60.

  2-8- چکیده‌ی انگلیسی با فونت 13 Times New Roman در پایان مقاله آورده شود. (کلید واژه انگلیسی، ترجمه همان کلیدواژه‌های فارسی است که در پایان چکیده انگلیسی آورده می‌شود)