اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ولی الله نصیری

ادیان و عرفان استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران

nasirisku.ac.ir

سردبیر

دکتر حمید رضایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام نور.شهرکرد. ایران

faanid2003yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر تقی آزاد ارمکی

گروه علوم اجتماعی استاد تمام گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.ایران

t.azaut.ac.ir

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

فرهنگ و زبان های باستانی استاد تمام گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

esmailpour2yahoo.com

دکتر جهانگیر صفری

زبان و ادبیات فارسی استاد تمام زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران

safari_706yahoo.com

دکتر مسعود فروزنده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران.

masoudforouzandeh44gmail.com

دکتر محمدرضا علم

گروه تاریخ استاد تمام گروه تاریخ. دانشگاه شهید چمران. اهواز .ایران

mralam36yahoo.com

دکتر بهروز محمودی بختیاری

هنر های نمایشی دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mbakhtiyariut.ac.ir

دکتر جواد میری مینق

جامعه شناسی فرهنگی دانشیار جامعه شناسی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

seyedjavadhotmail.com

دکتر حمید رضایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام نور

faanid2003yahoo.com

دکتر مرتضی دهقان نژاد

تاریخ استاد تمام تاریخ دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

m.dehghantr.ui.ac.ir

دکتر علیرضا خسرو زاده

باستان شناسی دانشیار باستان شناسی دانشگاه شهرکرد.شهرکرد. ایران

akhosrowzadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

اریک آنونبی

زبان‌شناسی و مطالعات زبانی استاد زبان‌شناسی، دانشکدة زبان‌شناسی و مطالعات زبانی، دانشگاه کارلتون، کانادا؛ عضو پژوهشی، مرکز زبان‌شناسی دانشگاه لَیدن، هلند

erik.anonbycarleton.ca

دبیر اجرایی

دکتر سجاد نجفی بهزادی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران

najafisku.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر محمد انصاری

زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران

mohammad.ansari.mgmail.com

ویراستار انگلیسی

حسین یداللهی

مترجمی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی. دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران

h.yadollahi1366gmail.com

دبیر تخصصی

ابراهیم ظاهری

ادبیات عامه استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

zaheri_1388yahoo.com