اصول اخلاقی انتشار مقاله

به نام خدا

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

این مرامنامه با توجه به «مرامنامه اخلاقی نشریات علمی کشور» به عنوان مرامنامه اخلاقی نشریه علمی-پژوهشی مجله علوم آماری مورد تایید هیئت تحریریه مجله قرار گرفته است .در نگارش این مرامنامه از راهکارهای COPE (کمیته اخلاق در انتشار پژوهش) استفاده شده است

اخلاق­ نامه ‌مدیر ‌مسئول:

 • رعایت ‌هنجارهای‌ حرفه‌ای ‌در ‌تدوین ‌اهداف‌ کلی ‌نشریه؛
 • پایبندی‌ به ‌اهداف ‌کلی‌ و قلمرو‌ موضوعی ‌نشریه؛‌
 • ‌‌‌‌توجه‌ به دسترسی ‌آزاد ‌اطلاعات؛
 • شفافیت‌ در ‌اطلاع‌ رسانی ‌امور‌ نشریه‌ به ویژه ‌فرآیند ‌داوری؛
 • پاسخگوی، مسئولیت ‌پذیری و امانت ‌داری؛‌‌
 • ‌‌پایبندی ‌به ‌اصل‌ بی طرفی ‌و‌ انصاف؛‌
 • عدم ‌دخالت‌ در‌ فرآیند ‌داوری‌ علمی، ‌تصمیمات‌ علمی هیئت ‌تحریریه‌ و‌ سردبیر‌ نشریه؛
 • رعایـت ‌حقـوق ‌مـادی ‌و ‌معنـوی ‌نویسـندگان،‌ سـردبیر،‌ هیئـت‌ تحریریــه،‌ داوران‌ و ‌دســت ‌اندکاران ‌اجرایــی‌ و ‌مدیریتــی؛

اخلاق ­نامه ‌سردبیر‌ و ‌اعضای‌ هیئت‌ تحریریه ‌نشریه:

 • ‌توجه ‌به ‌اهداف ‌اصلی ‌نشریه ‌و‌ تلاش ‌برای ‌رسیدن ‌به‌ آنها؛
 • توجه‌ به ‌تبحر‌ علمی،‌ رشته، ‌مرتبه ‌دانشگاهی،‌ تجربه ‌کاری ‌و ‌علمی، ‌توانایی ‌و ‌التزام ‌اخلاقی ‌داوران؛
 • ‌پرهیــز ‌از ‌هرگونــه‌ تبعیــض ‌و‌ ســوگیری‌های ‌غیراخلاقــی‌ (ســن،‌ جنــس،‌ ملیــت،‌ دیــن و ‌...) ‌درخصــوص‌داوران؛
 • ‌مشـورت‌ بـا‌ اعضـای ‌هیئـت‌ تحریریـه ‌و ‌دیگـر ‌افـراد ‌شایسـته ‌و قابـل‌ اعتمـاد ‌بـرای ‌انتخـاب ‌داوران؛
 • ‌ثبت ‌و ‌آرشیو ‌اسناد ‌داوری ‌مقالات‌ به ‌عنوان ‌اسناد ‌علمی؛
 • ‌صحت‌‌‌‌‌ ارزیابی ‌و ‌دقت‌ در‌ ارسال ‌نظرهای ‌داوران ‌و ‌سنجش ‌آنها؛
 • اســتقبال از ارزیابی‌هــای‌ عمیــق‌ و‌ مســتدل‌ و‌ برخــورد‌ بــا‌ ارزیابی‌هــای‌ مغرضانــه‌ و‌ ‌ بی اســاس‌ و‌ تحقیرآمیــز؛‌
 • جدی‌ گرفتــن ‌گزارش‌ هــای ‌داوران ‌دربــارۀ ‌خــلاف‌کاری،‌ تقلــب، ســرقت‌های ‌ادبــی ‌و ‌دیگــر ‌ناراســتی‌های‌ اخلاقــی؛
 • دادن ‌فرصــت‌ پاســخگویی‌ بــه ‌نویســندگانی ‌کــه ‌داوران، ‌آنهــا ‌را ‌بــه هنجار شــکنی ‌اخلاقــی‌ متهــم ‌کرده­انــد؛
 • توجــه ‌بــه ‌زمــان ‌ارزیابــی‌ و‌ پی‌گیری‌هــای ‌لازم برای‌ داوری به موقــع مقالات؛‌
 • رعایـت ‌محرمانـه ‌بـودن ‌و ‌رازداری‌ در خصـوص‌ نویسـندگان ‌و ‌داوران و ‌محتــوای ‌نوشــته‌های ‌آنــان؛
 • نظارت ‌بر‌ داوری‌های‌ سطحی ‌و ‌ضعیف؛
 • پی‌گیری ‌حقوق ‌مادی ‌و ‌معنوی ‌نویسندگان ‌و ‌داوران؛
 • جلوگیـری ‌از ‌بـروز ‌تضـاد ‌منافـع ‌در ‌رونـد ‌داوری، ‌توجـه ‌بـه ‌هرگونـه ارتبــاط ‌شــخصی، ‌تجــاری، ‌دانشــگاهی ‌و خصوصــا ‌مالــی ‌کــه ‌ممکــن اســت ‌بــر ‌نشــر مقــالات ارائه شــده‌ تأثیــر ‌گــذار باشند.
 • انتشــار ‌شــفاف ‌گــزارش‌ عملکــرد ‌علمــی ‌نشــریه، ‌اعــم‌ از‌ فرآینــد‌ داوری ‌و ‌نحــوه‌ انتخــاب ‌داوران؛
 • مشــارکت‌ جــدی ‌و ‌مســئولانه ‌اعضــای ‌هیئــت‌ تحریریــه ‌در ‌جلســات تصمیم ‌گیــری؛

‌‌اخلاق ­نامه ‌داوران ‌نشریه:

 • ارزیابی ‌انتقادی، ‌سازنده ‌و ‌صادقانه ‌از ‌مقاله؛
 • تجزیـه ‌و ‌تحلیـل‌ نقـاط‌ قـوت‌ و ‌ضعـف ‌مقالـه ‌و ‌ارائـه ‌پیشـنهادهایی برای‌ اصـلاح ‌مقالـه؛
 • اسـتفاده ‌از ‌شـیوه ‌و ‌لحنـی‌ کـه ‌شـور ‌و ‌شـوق ‌نویسـندگان ‌را ‌بـرای اجـرای ‌پیشـنهادها ‌افزایـش‌ دهـد؛
 • در اختیـار‌ دیگـران ‌قرار نـدادن دست­نوشـته ‌و ‌بحـث ‌نکـردن ‌دربـاره جزئیـات ‌مقالـه ‌بـا ‌دیگـران ‌در ‌فرآینـد ‌داوری؛
 • عدم ‌مشارکت ‌در ‌سرقت ‌ادبی؛
 • اسـتفاده ‌نکـردن ‌از ‌داده‌هـا ‌یـا ‌مفاهیـم ‌جدیـد دست­نوشـته،‌ قبـل از ‌انتشـار ‌آن، ‌بـرای‌ پیشـرفت ‌پژوهـش ‌شـخص‌ داور؛
 • اجتنـاب ‌از ‌هر گونـه ‌تضـاد ‌منافـع ؛
 • نپذیرفتــن ‌دست‌نوشــته‌هایی ‌کــه ‌بــا‌ حــوزه ‌تخصصــی ‌داور ‌فاصلــه دارد؛
 • برخـورد ‌جـدی ‌بـا ‌آثـار ‌متهـم‌ بـه ‌مـواردی ‌ماننـد ‌تقلـب، ‌سـرقت ادبــی ‌و ‌نادیده ‌گرفتــن‌ ملاحظــات ‌اخلاقــی؛
 • بررســی‌ دست ‌نوشــته ‌بــه ‌ســبکی ‌ســازنده ‌و ‌آموزشــی ‌در مــورد نقــاط ‌قــوت ‌و ‌ضعــف ‌آن ‌و ‌عــدم ‌ارزیابــی‌ ‌طعنه‌آمیــز ‌یــا ‌مخــرب ‌از دست­ ‌نوشــته‌ نویســندگان؛
 • به ‌کارگیری ‌روش‌های‌ علمی‌ به ‌هنگام ‌ارزیابی‌ نوشته‌ها؛
 • مطالعه ‌و‌ بررسی ‌کافی‌ متون ‌منتشرشده ‌در ‌آن ‌حوزه‌ تخصصی؛
 • بررسی ‌دقیق‌ ارجاعات ‌و ‌تصاویر ‌و ‌دیگر ‌ضمایم؛
 • کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال ‌صریـح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه خواننـدگان؛
 • حفــظ ‌محرمانــه ‌بــودن‌ و ‌رعایــت ‌رازداری‌ در خصــوص‌ اطلاعــات‌ شــخصی ‌و ‌محتوایــی؛
 • رعایـت ‌انصـاف‌ و ‌پرهیـز ‌از ‌هرگونـه ‌تبعیـض ‌(نـژاد، ‌مذهـب، ‌ملیت،‌ مرتبه ‌دانشـگاهی، ‌سـن‌ و ‌جنسـیت)؛
 • ارائــه ‌بیانــی ‌واضــح‌ بــه ‌ســردبیر ‌بــرای‌ تأییــد، ‌رد ‌‌یــا ‌اصــلاح‌ دست‌نوشــته‌ها؛
 • اتمام ‌داوری ‌مقاله ‌در ‌زمان ‌مقرر و کمک به نویسنده برای بهبود  کیفیت مقاله؛

اخلاق ­نامه ‌نویسندگان‌ نشریه:

 • احــراز ‌شــرایط ‌علمــی‌ لازم ‌و‌ کافــی ‌بــرای ‌انجــام ‌پژوهــش‌ و تهیــه ‌مقالــه؛
 • انتخـاب‌ موضوعـات‌ مفیـد ‌و ‌قابـل ‌اسـتفاده ‌و ‌پرداختـن ‌بـه ‌مسـائل ضـروری ‌جامعـه؛‌
 • حقیقت‌جویـی ‌و ‌شـجاعت ‌(کشـف‌حقیقـت‌ و‌ ارائـه ‌واقعیـات‌ بـدون‌ تـرس ‌و ‌نگرانـی)؛
 • مشارکت ‌جدی‌ در‌ تحقیق‌ و‌ انجام ‌کار‌ گروهی ‌مفید؛‌
 • معرفــی ‌هرگونــه ‌کمــک‌ مالــی ‌و ‌معنــوی‌ شــخصی‌ یــا ‌ســازمانی ‌در فراینــد ‌پژوهــش‌ و ‌اطلاع ‌رســانی ‌دقیــق ‌دربــاره ‌آنهــا؛
 • اعـلام ‌منبـع ‌اسـتخراج ‌مقالـه ‌اعـم‌ از ‌پایان­­نامـه ‌یـا‌ هرگونـه‌ پـروژه تحقیقاتی؛
 • توجـه ‌بـه‌ حقـوق‌ مـادی‌ و ‌معنـوی ‌ذینفعـان ‌مقالـه‌ اعم‌ از ‌همـکاران، مشــاوران ‌علمــی، ‌حامیــان ‌مــادی،‌ آزمودنی‌هــای ‌انســانی ‌و ‌درج ‌آن‌ در ‌مقالــه ‌ به طــور ‌شــفاف؛
 • تأمــل ‌و ‌تعمــق‌ در ‌نــگارش ‌دست‌نوشــته ‌و ‌ارائــه‌ یافته­­هــا ‌و ‌پرهیــز از ‌شـتابزدگی؛‌
 • استفاده ‌از ‌برهان ‌و ‌استدلال ‌کافی ‌برای ‌نتیجه‌گیری؛
 • پرهیز ‌از ‌ارسال ‌همزمان ‌مقاله ‌برای ‌چندین‌ نشریه حتی با زبان­های مختلف؛
 • پرهیز ‌از ‌نشر ‌مقاله ‌در ‌چندین ‌نشریه؛
 • نقدپذیری ‌و ‌تحمل ‌نظرهای ‌مخالف؛‌
 • رعایــت ‌انصــاف ‌و ‌عدالــت ‌در ‌تمامــی ‌مراحــل‌ اجــرای‌ پژوهــش‌ و‌ نــگارش‌ مقالــه؛
 • بهره‌گیری‌ از ‌پژوهش‌های‌ مشابه‌ پیشین؛
 • رعایت ‌اصل ‌امانت‌داری ‌در ‌نگارش ‌مقاله؛‌
 • رعایت ‌اصول ‌اخلاقی ‌در ‌ارتباط ‌با ‌آزمودنی‌های ‌انسانی؛‌
 • صداقت‌ و‌ راستگویی ‌و ‌پرهیز ‌از ‌دستکاری ‌داده‌ها ‌و ‌نتایج؛‌
 • رعایت ‌اصول ‌رازداری و ‌شفافیت ‌در ‌نگارش ‌یافته­‌ها ‌و ‌نتایج؛
 • پرهیــز ‌از ‌دامــن ‌زدن ‌بــه ‌تعصبــات ‌(قومــی،‌ دینــی، ‌جنســی و ...‌) ‌در نــگارش ‌مقالــه؛‌
 • پرهیــز ‌از ‌عجــب‌ و‌ غــرور ‌و ‌کوچک‌انــگاری ‌کارهــای‌ انجام شــده مشــابه؛
 • رعایت‌ شیوه ‌نگارش‌ استاندارد ‌برای ‌گزارش‌ یافته­‌ها‌ و‌ نتایج