نگاهی به فرهنگ ازدواج سنتی در خطه‌ی خیاو یا مشکین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه شهرکرد، ایران، شهرکرد

2 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد

چکیده

چکیده
پژوهشِ پیش روی، ما را با آدابِ ازدواج به سبکِ دیرین و سنتی آشنا می‌سازد. آداب بسیاری که با ظهور تجدد و به بهانه‌ی مدنیت و مدرنیسم، از خاطرها حذف و به خاطره‌ها پیوسته است. پژوهش حاضر گوشه‌ای از فرهنگ مذکور را در مشکین‌شهر - بخشی از قلمروِ آذربایجان ایران به تصویر می‌کشد. هدف از انجام این نوشته انعکاس آداب گذشتگان در نحوه و چگونگی سنت‌های ازدواج رایج و متداول در زمان گذشته می‌باشد. روش به کار برده شده در این جستار، توصیفی، اسنادی و میدانی است. این تحقیق مراحل مختلف سیر ازدواج را از خواستگاری تا جشن‌های زیبای عروسی در زمان گذشته و کنونی مورد بررسی قرار می‌دهد. اولیا نقش اساسی در این پیوند دارند. این نوشته در نظر دارد برای خوانندگان دیدگاه‌های روشنی را راجع به آداب و جشن‌های ازدواج که ممکن است هرگز تکرار نشود ارائه کند.
واژگان کلیدی: خیاو، ازدواج، مشکین شهر، فرهنگ، سنت، ایران.

کلیدواژه‌ها