فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

  مقاله های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2نفر از داوران صاحب نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیات تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیات تحریریه است.

مراحل به شرح زیر است

  1. ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه از سوی نویسنده
  2. بررسی اولیه در شورای سردبیری که در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند

الف) رد و بایگانی( 3 هفته)

ب) قبول و تعیین و ارسال مقاله به  دو ارزیاب (4 هفته)

تبصره 1 :

رد مقاله ها در این مرحله به یکی از دلایل زیر است .

- عدم تناسب با محتوای مجله

- ارسال مقاله های مشابه که پیش از این تصویب و یا چاپ شده است .

- عدم رعایت  ضوابط و شرایط نشریه که بر روی سایت قرار گرفته است .

تبصره 2

  1. دریافت نتایج داوری از هر دو داور و بررسی آن
  2. در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند

 

الف) رد و بایگانی

ب) ارجاع به داور سوم در صورت عدم مطابقت دو داوری( 3 هفته)

ج) قبول و ارسال به نویسنده جهت اصلاحات احتمالی

4. انجام اصلاحات توسط نویسنده (2 هفته)

5. ارسال مجدد به داوران جهت بازبینی و کنترل اطلاحات (2 هفته)

6. بررسی مقاله و دیدگاه داوران در جلسه هیات تحریریه

در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند

الف) پذیرش مشروط به اعمال اصلاحات نهایی توسط نویسنده( 2 هفته)

ب‌)    پذیرش مقاله و سپس مراحل ویرایش و آماده سازی برای انتشار

ج) رد مقاله و بایگانی