اهداف و چشم انداز

پژوهشنامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی از استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت می کند یافته‌ها و دستاوردهای جدیدِ خود در حوزۀ ادبیات، فرهنگ، زبان شناسی و تاریخ (بختیاری و اقوام ایرانی) را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارند تا فضایی برای پژوهشگران علاقمند به مطالعات قومی در ایران فراهم آورده و راهبردهای مناسبی به­ ویژه برای فهم و حل مسائل اجتماعی مربوط به گروه‌های قومی ارائه کند.

اهداف مجله بختیاری شناسی و اقوام ایرانی:

1. بررسی و تحلیل ادبیات(شعر،داستان، حکایت، افسانه، موسیقی، نمایشنامه و.....) بختیاری و اقوام ایرانی؛

2.فرهنگ، آداب و رسوم بختیاری و اقوام ایرانی و نقش آن در انسجام اجتماعی؛ 

3. هویت؛ توسعه هویت فرهنگی و اجتماعی در جامعه بختیاری و اقوام ایرانی؛

4. مطالعات زبان‌شناختیِ تاریخی و هم‌زمانیِ بختیاری و اقوام ایرانی؛

5.مطالعات تاریخی- باستان شناسی بختیاری و اقوام ایرانی. (از اسطوره تا تاریخ...)

6.معرفی، ارزشیابی و آسیب‌شناسیِ آثار و پژوهش‌های بختیاری شناسی و اقوام ایرانی؛