بررسی نقش زنان مبارز در تحولات سیاسی عصر قاجار(مطالعه موردی بی بی مریم بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسلام. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.

چکیده

شخصیت زن بر اساس کفایت، اهلیت، شایستگی، لیاقت و مختصات اخلاقی واجتماعی ،آگاهی سیاسی، اجتماعی و فر هنگی ارزیابی می‌شود تا زن خودش مستقلانه نقش خود وجایگاه خود را در جامعه پیدا نماید وبه همنوعان خود به اثبات برساند. در مدنیت معاصر و درکشورهای پیشرفته روز تا روز زن مقام انسانی خودرا کسب نموده و به نقش تاریخی زن بها داده می‌شود. زنان ایران در منزلگاههای مهم تاریخی به صحنه آمدند و حضور موثری نشان دادند. حضور زنان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی طی دوره دوم قاجاریه بسیار چشمگیر بوده است؛ از جمله این زنان بی بی مریم بختیاری می‌باشد. وی از زنان مبارز عصر مشروطه بود. بی بی مریم در جنگ اول جهانی که بخشهایی از ایران اشغال و زیر نفوذ نیروهای استعمارگر روسی و انگلیسی قرار گرفته بود به طرفداری از نیروهای آلمان و عثمانی و علیه نیروهای اشغالگر روس و انگلیس قیام کرد. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به چگونگی حضور سیاسی ــ اجتماعی بی بی مریم بختیاری در تحولات سیاسی عصر قاجار پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها