تصویرسازی شخصیت‌های کودک و جوان در قصه‌های عامۀ رایج در فرهنگ بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

2 زبان و ادبیات فارسی

3 زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. پژوهشگر پژوهشکده بختیاری شناسی دانشگاه شهرکرد. ایران

چکیده

شخصیت، عنصر مهمی در قصه است و مخاطبان به ویژه کودکان و جوانان، از طریق الگوسازی و احساس همذات‌پنداری با اشخاص قصه، مهم‌ترین مبانی زندگی را می‌آموزند؛ بنابراین بررسی تصویرسازی عنصر شخصیت در قصه‌ها، به-ویژه شخصیت‌های کودک و جوان، در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد که هدف در این پژوهش نیز بررسی این نوع شخصیت‌ها در قصه‎های رایج در فرهنگ بختیاری بر اساس روش اسنادی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد در قصه‎های بررسی شده، تعداد اشخاص کودک و جوان بیشتر از بزرگسالان است؛ دختران نقش پررنگ‌تری نسبت به پسران دارند. از نظر طبقۀ اجتماعی، بیشتر شخصیت‌های کودک و جوان مختص به طبقۀ فرودست هستند و با وجود حضور بیشتر شخصیت‌های دختر، شخصیت اصلی بیشتر قصه‌ها، از بین شخصیت‌های پسر انتخاب شده است. از میان مشخصه‎های فیزیکی، بیشتر به زیبایی صورت و بلندی موهای دختر و تیراندازی، شکارگری، قدرت جسمانی و خوش‌اندامی پسر و از میان ویژگی‎های عاطفی و اخلاقی، بیشتر به شجاعت، مهربانی، باهوشی، دانایی و باوفایی آنان توجه شده است.

کلیدواژه‌ها