نقش امید در آیین باران خواهی قوم بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

2 گروه روانشناسی دانشگاه شهرکرد

3 وابستگی سازمانی

چکیده

امید انتظاری مثبت درباره ی آینده و نگرشی مثبت به رویدادهای علّی و معلولی است و به عنوان سپری بین آثار رویدادهای استرس زای زندگی و سلامت جسمی، روانی و رفتاری قرار می گیرد. افراد امیدوار در رویارویی با شرایط استرس زا به صورت فعال تری برخورد می کنند و از راهبردهای مقابله ای بیشتر و بهتری استفاده می کنند. برگزاری آیین باران خواهی یا طلب باران در اقوام مختلف کشور ما رواج دارد و به شیوه های مختلف انجام می شود. قوم بختیاری براساس اصالت اندیشه ها و باورهای خود، آیین خاصی را برای طلب باران در دوران خشکسالی و کم باران زندگی خود برگزار می کنند. از جمله ی این آیین، سنگ وارونه کردن، هل هل کوسک، هل هل هلونک، سنگ های باران زا و دابارون است که با همّت قوی اهالی هر منطقه انجام می شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش امید و امیدواری طبق تحلیل های روانشناسی در این آیین است. این پژوهش به شکل بنیادی، بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای- میدانی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است . قوم بختیاری آیین باران خواهی را برای طلب باران از درگاه خداوند انجام می دهند اما نکته ی مهم این است که تمامی این آیین تحت تأثیر نیروی امید است، که به اشکال مختلف افراد را برای رسیدن به اهداف خود سوق می دهد. نقش روانشناسی امید در آیین ذکر شده، مردم را برای ادامه ی زندگی در شرایط بحرانی، به سمت جلو سوق می دهد.

کلیدواژه‌ها